Profil

https://kancelariaflisykowski.pl/uploads/images/profil.jpg

Kancelaria została założona w 1996 r. przez radcę prawnego Marcina Flisykowskiego.

Pierwsze zlecenia związane były z obsługą firm z branży offshore na terenie Trójmiasta.

W następnych latach rozwinęliśmy usługi o obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, zakładów opieki zdrowotnej oraz przedsiębiorstw z sektora użyteczności (wodociągi).

Prowadzimy sprawy w sądzie zapewniając ochronę prawną dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych na obszarze całego kraju.


Znamy specyfikę pracy adwokata i radcy prawnego. 

Wiele zleceń wymaga indywidualnego podejścia. W związku z tym zdajemy sobie sprawę , że niektóre spotkania z Klientem mogą odbywać się w niestandardowych dniach i godzinach.

Całodobowy kontakt z Kancelarią możliwy jest przez internet. Dostępność daje system zgłoszeń on-line przez elektroniczną skrzynkę podawczą, która została opisana w zakładce Kontakt.


Etyka zawodowa

Przestrzeganie zasad etyki zawodowej staje się miernikiem prawniczej wiarygodności.

W znajomości zasad etyki potrafimy odnaleźć szereg praktycznych wskazówek odnośnie zachowania się wobec wielu pytań, na które w trakcie drogi zawodowej trzeba umieć odpowiedzieć i skonfrontować z kazuistyką przypadków codziennych.

Doświadczenie

Radca prawny Marcin Flisykowski w latach 2010-2013 pełnił funkcje zastępcy Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie; w latach 2007-2010 zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Zakres usług

Ofertę adresujemy do klientów w konkretnej sytuacji życiowej i biznesowej.

Zajmujemy się wybranymi dziedzinami prawa. Klienci powierzają nam ściśle określone zadania.

Klienci, którzy zlecają czynności tzw. kancelariom „full service”, wolą jednak sprawy ważne oddawać w wyspecjalizowane ręce. Uważamy, że istnieje zapotrzebowanie na usługi prawne oparte na zaufaniu do tego, któremu te usługę się zleca. Sądzimy, że przy całej deregulacji zawodów prawniczych doceniona zostanie indywidualna fachowość.

„NEMO EST CASU BONUS. DISCENDA EST VIRTUS.”

https://kancelariaflisykowski.pl/uploads/images/zakres-uslug-1.jpg

Konsultacje

Konsultacje w dziedzinach prawa gospodarczego, handlowego, cywilnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, obrotu prawami autorskimi; postępowania przed organami architektury i nadzoru budowlanego, procedury przetargowe
https://kancelariaflisykowski.pl/uploads/images/zakres-uslug-2.jpg

Reprezentowanie

Reprezentowanie przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, przed sądami administracyjnymi i organami administracji państwowej, ZUS i Krajową Izba Odwoławczą
https://kancelariaflisykowski.pl/uploads/images/zakres-uslug-3.jpg

Zabezpieczanie

Zabezpieczanie interesów w toku postępowań windykacyjnych i upadłościowych i egzekucyjnych

Współpraca

Doradca

Budujemy trwałe relacje z klientem oparte na zaufaniu. Aktywnie współtworzymy agendę klienta, wspierając go przy określaniu jego priorytetów. Klient często sięga do naszego doświadczenia i wiedzy również poza obszarem naszych specjalności. Kontakt ma charakter trwały również w okresie miedzy zleceniami.

Ekspert

Postrzegani jesteśmy jako mający wyjątkową wiedzę merytoryczną w jakimś obszarze często o kluczowym znaczeniu dla klienta. Będąc dysponentem wiedzy, działamy na podstawie dostarczonych faktów i w zakresie zlecenia. Jesteśmy wybierani do rozwiązania określonego zdefiniowanego problemu.

Dostawca

Jesteśmy usługodawcą. Jednym z wielu wybranym najczęściej na podstawie ceny, do wykonania z góry określonych czynności. Zlecenia te nie mają charakteru priorytetu strategiczności dla klienta. Są to powtarzalne (techniczne) porady.

Partner biznesowy

Znając potrzeby i priorytety klienta wiemy jak wykorzystać zasoby i umiejętności zgromadzone w całej Kancelarii. Budujemy relacje nie pomiędzy dwoma osobami, ale pomiędzy swoją firmą, a firmą klienta. Zarządzamy jego problemem. Krok po kroku obsługujemy procedury na kolejnych etapach od momentu ogłoszenia przetargu przedstawiamy aktualny stan prawny jak i możliwe sposoby interpretacji orzecznictwa w zakresie całego przedmiotu zamówienia.

Obsługa przedsiębiorstw

Rynek usług prawnych ewoluuje w kierunku oczekiwań przedsiębiorców. To wymaga od nas kompetencji i specjalizacji. Nie ogranicza się ona do znajomości wybranej dziedziny prawa, lecz branży, specyfiki działania i jej problemów. Zapotrzebowanie jest też na całościowe obsługiwanie większych spraw, głównie kontraktów.

Rozliczenia

Oferujemy następujące sposoby rozliczeń. Godzinowy - wynagrodzenie określane jest na podstawie liczby godzin przepracowanych przez pracownika Kancelarii. Zryczaltowany - wynagrodzenie określone jest stałą stawką miesięczną, Za wykonaną usługę - honorarium określane jest indywidualnie za wykonana usługę. Z premią za sukces - przewiduje się dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy.

Bezpieczeństwo

https://kancelariaflisykowski.pl/uploads/images/bezpieczenstwo.jpg

Osoby posiadające uprawnienia radcy prawnego są objęte ubezpieczeniem zawodowym w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Wykorzystujemy prawnicze programy informacyjne, które gwarantują stały dostęp do aktualnych źródeł prawa, wspomagają zarządzanie Kancelarią, umożliwiają rozliczanie czynności wykonywanych na rzecz klientów.

Przechowywane dane są serwisowane przez profesjonalnego informatyka i są zabezpieczane przed niepowołanym dostępem.

Blog

2001 - 2004

Spółki handlowe

W dniu 3 czerwca 2004 r. w dzienniku Rzeczpospolita w części C został opublikowany artykuł prasowy będący relacją z procesu w sprawie o ustalenie skuteczności podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Przytoczona w jego treści sygnatura jest zgodna z numerem sprawy, którą prowadziła w latach 2001-2004 Kancelaria.

W dodatku „Prawo co dnia” publikowane były na bieżąco kluczowe i najbardziej interesujące praktykę i judykaturę orzeczenia sądowe ze spisanym na sali sądowej ustnym uzasadnieniem i omówieniem.

 

2007 - 2009

Składki przy zbiegu tytułów ubezpieczeń

W latach 2007-2009 Kancelaria prowadziła na obszarze całego kraju szereg procesów sądowych o ustalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu pracy nakładczej.

Podejmując się obrony osób prowadzących działalność gospodarczą, które w wyniku niejasnych przepisów ubezpieczeniowych miały ogromne kwoty do zapłaty. Zaległości wobec ZUS powstawały w czasie jednoczesnego wykonywania działalności gospodarczej i pracy chałupniczej. Pierwotnie przepisy dawały możliwość wyboru działalności, od której taki przedsiębiorca opłacał składki i wiele osób wybierało niższą podstawę wymiaru składek. ZUS jednak uznawał, że takie postępowanie stanowiło niedozwolone obejście przepisów i zaczął nakładać obowiązek zapłaty wyższych składek z tytułu prowadzonej działalności za kilka lat wstecz.

W Dzienniku Ustaw nr 1551 z 2012 r. opublikowano ustawę tzw. abolicyjną, która umorzyła te długi.

Wskutek prowadzonych przez nas procesów możliwe stało się opracowanie ustawy, która jest odpowiedzią na wnioski przedsiębiorców mających problemy z zapłatą należności  i pozwoliła na odzyskanie przez płatników płynności finansowej. 

 

 

2009-2013

Obsługa przedsiębiorstw z sektora użyteczności

W 2009 r. Kancelaria podjęła się obsługi klienta z sektora utilities.

Pomocna temu zadaniu okazała się nasza wiedza i umiejętności przy sporządzaniu opinii prawnych i analizie dokumentów w postaci wewnętrznych aktów normatywnych władz spółki, decyzji i zarządzeń Zarządu oraz podpisywanych umów.

Wykorzystujemy swoją wiedzę w doradztwie z zakresu różnych dziedzin prawa wyznaczonych praktyką radcy prawnego w zastępstwach procesowych w ponad 300 postępowaniach sądowych zwykłych i odrębnych, w tym nakazowych, upominawczych i uproszczonych, w uczestnictwie w rokowaniach i w realizacji procedur zamówień publicznych w sektorze prywatnym i opracowywaniem zagadnień wzorów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (tzw. SIWZ), wyszukiwaniem wiadomości z obowiązującego prawa, kontaktowaniem się i przekazywaniem wiadomości na spotkaniach.

 

 

1997 - 2001

Własność lokali. Wspólnoty Mieszkaniowe

Analiza obowiązującej od 1995 r. ustawy o własności lokali wykazała, że współwłasność rodzi wiele skomplikowanych problemów, których rozstrzygnięcie w procesach doprowadziło do wydania kilku wyroków Sądu Okręgowego z udziałem Kancelarii, z których za najważniejsze uznajemy:

w 2000 r. - przesądzenie z jaką wspólnotą mamy do czynienia „dużą”, czy „małą”. Wspólnoty mniejsze działają na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Dużą wspólnotą jest obecnie taka, która posiada więcej niż 7 wyodrębnionych lokali, a więc do zarządu nieruchomością wspólną mają zastosowanie przepisy innej  ustawy- o własności lokali,

w 1998 r. - ustalenie, że współwłasność właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych i lokali należących do dotychczasowego właściciela (np. gminy) stanowią tylko te części budynku i inne urządzenia, które nie są odrębnymi lokalami (mieszkalnymi lub użytkowymi) i które nie służą wyłącznie do ich użytku. Nie są współwłasnością objęte lokale należące do dotychczasowego właściciela, nawet jeśli określony sposób korzystania leży w interesie właścicieli wszystkich mieszkań, a to ze względu na sposób wyodrębnienia mieszkań.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego MARCIN FLISYKOWSKI

Kancelaria oraz sekretariat przyjmuje zgłoszenia klientów w sprawach wymagających wyjaśnień i uzgodnień od poniedziałku, do piątku w godz. 11.00-16.00


Załatwianie spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują w szczególności przepisy następujących aktów prawnych:

  • ustawa  z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Dz.U.02.123.1059 j.t.
  • Kodeks Etyki Radcy Prawnego załącznik do uchwały Nr 5 VIII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dn. 10.11.2007 r.

Sprawy w Kancelarii załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu zasad wynikających z ww. aktów prawnych.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o radcach prawnych rota ślubowania składanego przez radcę prawnego ma następujące brzmienie: "Ślubuję uroczyście w wykonywaniu zawodu radcy prawnego przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki zawodowe wypełniać sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki radcy prawnego i sprawiedliwości".

Elektroniczna skrzynka podawcza

Przekazanie dokumentów do Kancelarii odbywa się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zakres użytkowy zgłoszenia elektronicznego obejmuje zlecenia, zgłoszenia, wnioski - skarga lub wniosek, a także załączniki w formie dokumentów ( w przypadku skarg - wskazujące na błędy lub zaniedbania).

Jednocześnie informujemy, że wysyłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokumenty osobiście.

Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
możliwość przesłania załącznika po wcześniejszym dokonaniu wpłatyPole wymagane
Pole wymagane

Jak dodać załącznik?

Po dokonaniu płatności Twój adres e-mail podany w formularzu powyżej zostanie zarejestrowany w naszym systemie. Na podstawie podanego e-maila system odblokuje możliwość dodania załącznika w momencie zaksięgowania wpłaty.

 

Wpisz poprawny adres e-mail w formularzu kontaktowym widocznym powyżej

Wybrany pakiet będzie aktywny przez 1 godzinę od momentu zaksięgowania wpłaty

Klikając w powyższy przycisk zostaniesz przeniesiony do formularza płatności PAYU. Adres e-mail podany w formularzu PAYU musi być identyczny z e-mailem podanym w formularzu kontaktowym!


Kariera

Stwarzamy możliwość odbycia aplikacji osobom, które uzyskały pozytywną ocenę z egzaminu konkursowego i uzyskały wpis na listę aplikantów radcowskich

Celem aplikacji jest przygotowanie aplikanta poprzez zapoznanie się z praktycznymi aspektami wykonywania zawodu i kształtowanie jego postawy etycznej

Z aplikantami wykonującymi pracę w Kancelarii przez kilka dni w tygodniu zawieramy umowę o pracę.

Praktyki

Ambitnym studentom i absolwentom Wydziałów Prawa, posiadającym umiejętność nawiązywania kontaktów i pracy w zespole oferujemy możliwość odbywania stażu.

Stosunki pracy z Kancelarią regulowane są wtedy w ramach cywilnoprawnych form zatrudnienia.